Forældrebestyrelsen

Børnehuset Hellebæk er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Helsingør
kommune, og har derfor en bestyrelse bestående af forældrevalgte repræsentanter og
pædagogisk repræsentant med stemmeret samt kommunal repræsentant og institutionens
leder uden stemmeret. Bestyrelsen er ansvarsområder er følgende: Arbejdsgiverrolle,
økonomisk ansvarlige samt et delvist pædagogisk ansvar.

Der er ingen formelle krav til forældrerepræsentanter ud over, at de er forældre til indskrevet
barn. Dog skal man kende til ansvarsområderne omfattende dagtilbudsloven, hvor man bør
kende og vide, hvad der fremgår i den, have dybt kendskab til Børnehusets vedtægter samt
kende indholdet i driftsoverenskomsten med kommunen.

Bestyrelsen ansætter en leder til den daglige drift, og arbejder derfor primært uden for
institutionens åbningstider. Der føres tilsyn med hverdagen i form af drøftelser og at være
nysgerrige til bestyrelsesmøder og daglige drøftelser med lederen. Bestyrelsen stiller sig til
rådighed for leder og personale i et ønsket omfang, som er forventningsafstemt til
bestyrelsesmøder, hvor opgaver og tidsforbrug drøftes.

Institutionens leder har ansvar for at udføre en pædagogisk kvalitet, der stemmer overens
med driftsoverenskomsten, indgået med kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for
lederen og dermed den udførte pædagogik.

Der forventes at bestyrelsesmedlemmer gør sit for at bidrage til et godt samarbejde i
bestyrelsen og med lederen. Arbejdet i bestyrelsen formidles på Aula, hvor referater,
vedtægter og andet relevant materiale findes.