Kvalitetsdefinition

Definitionen tager afsæt i vores børnesyn.

 

Børnesyn

Børn har ret til at være børn. Børnesynet i Helsingør kommune tager udgangspunkt i FN’s børnekonvention, hvor der er fokus på barnets ret til leg, indflydelse og medbestemmelse. Derfor værner dagtilbud i Helsingør kommune om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. I dagtilbuddene er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, læring og udvikling. Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige, samtidig med at børn har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra voksne. Børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har definer

 

Kvalitet i dagtilbud

Vi definerer pædagogisk kvalitet som fire samlede forhold:

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud i handler om at understøtte børn i at blive livsduelige. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i børns potentialer og skabe mulighed for, at de progressivt kan tilegne sig de kompetencer, de har brug for, for at indgå i og bidrage til det samfund de er en del af herunder til skole- og uddannelseslivet.

Pædagogisk kvalitet betyder, at børn oplever nærværende samspil. Det er samspil mellem børn og de pædagogiske medarbejdere og børnene imellem. De pædagogiske medarbejderes opgave er at støtte op om og udvikle børns selvinitierede leg og at strukturere pædagogiske aktiviteter, der udvikler og udfordrer børns kompetencer og færdigheder.

Pædagogisk kvalitet betyder også, at vi betragter det gode børneliv som en selvstændig livsperiode. Det vil sige, at alle børn uanset baggrund indgår i kreative- og eksperimenterende børnefællesskaber, hvor relationer udvikles, og hvor børnene oplever at have indflydelse og medbestemmelse.

Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde. Forældresamarbejde forstås både som det daglige samarbejde om det enkelte barns og børnegruppens læring, udvikling og trivsel samt det formelle samarbejde i bestyrelser m.m.