Den sproglige udvikling

Vi er bevidste om at interaktionen mellem børn og voksne spiller en afgørende rolle i børns sprogtilegnelse og at sprog tilegnes når barnet oplever og afprøver det i forskellige sammenhænge. Vi finder det derfor vigtigt, at skabe masser af mulighed herfor. Sprogstøttende aktiviteter foregår således løbende gennem dagen både i dagligdagens rutiner og i pædagogiske aktiviteter. Vi prioriterer ligeledes, at lave små grupper med særligt fokus når vi oplever børn der har behov herfor.

Eksempler på 0-3 års sprogudvikling er pludren, afprøvning og tilegnelse af lyde og ord, enkeltstående ord som betegner genstande, ordforrådet udvides, og der skabes sammenhæng mellem ordene, forstå korte beskeder og agere ud fra det, spørge ind til benævnelse af genstande og selv gentage, at lære overbegreber f.eks. frugt som overbegreb for æbler og pærer, små sætninger/fortællinger fra barnet og opmærksomhed på fler- og nutidsbøjninger.

Eksempler på 3-5 års sprogudvikling er, at deltage og selv tage initiativ til dialog med andre børn og voksne, fortælle historier om egne oplevelser, kan ”forhandle” en leg, kan deltage aktivt i, at løse uoverensstemmelse med andre børn, kan genfortælle en historie, anvende et nuanceret ordforråd, kan skelne lyde fra hinanden f.eks. i rim, kan opdele og sammensætte ord og stavelser, kan bruge forholdsord (over, under, ved siden af osv.) og har kendskab til bogstaver og tal.