Læreplanstemaer

I Børnehuset Hellebæk arbejder vi ud fra seks overordnede læreplanstemaer 

Hvert læreplanstema er forbundet med de andre læreplanstemaer og rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som børnene løbende udfordres med i dagligdagen.

 

Alsidig personlig udvikling

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette sker på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter også samspil og tilknytning mellem børn og de pædagogiske medarbejdere og børn imellem. Hverdagen er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så børnene udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber - også i situationer der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.  

Social udvikling

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene trives og indgår i sociale fællesskaber, udvikler empati og udvikler relationer. Forskellighed ses som ressource og bidrager til børnenes demokratiske dannelse.

Krop, sanser og bevægelse

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på, samt at børnene oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet. Børnene bliver således fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Natur, udeliv og science

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed, lyst til at udforske naturen og som giver mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen og som giver børnene en begyndende forståelse af betydningen af en bæredygtig udvikling. Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter også at børnene aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Kommunikation og sprog

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene udvikler sprog, der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Børnene opnår i huset erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i de sociale fællesskaber.

Kultur, æstetik og fællesskab

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter også at børnene får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.